Terms

Privacyverklaring vzw De Hertetrappers

Algemeen

Vzw De Hertetrappers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vzw De Hertetrappers
p/a Albrecht Rodenbachlaan 28 – 8020 Hertsberge
E-mailadres: lucien@hertetrappers.be
Website: www.hertetrappers.be

Waarom worden de gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden door vzw De Hertetrappers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • vzw De Hertetrappers (uitvoering overeenkomst en/of wettelijke verplichting)
 • voor lidmaatschap en verzekering bij de VWB – VBR (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw De Hertetrappers, bv. inschrijving voor de fietstochten en clubuitstappen (uitvoering overeenkomst)
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (uitvoering overeenkomst)
 • Beeldmateriaal (sfeerbeelden): voor sportpromotionele doeleinden en promotie van de club (facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal, website en/of sfeerreportages) (gerechtvaardigd belang en/of toestemming)

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de bovenvermelde doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail.
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer (enkel voor vrijwilligersregister).
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum en nationaliteit.
 • Beeldmateriaal (foto’s en/of video’s)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Waar verzamelen we de gegevens?

De gegevens worden via formulieren en lijsten voor ledenadministratie verzameld en vervolgens doorgegeven aan de VWB-VBR voor het lidmaatschap en de verzekering.

Beeldmaterieel wordt verzameld tijdens clubactiviteiten en bewaard op een datadrager van een clubverantwoordelijke.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan verwerkers/andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Vzw De Hertetrappers bewaart de bovenvermelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Vzw De Hertetrappers neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen van de vzw De Hertetrappers die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Documenten en papieren lijsten voor de ledenadministratie worden zorgvuldig bewaard opdat anderen dan de personen die de gegevens verwerken en bewaren er geen kennis van kunnen nemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe is de eventuele uitoefening van de rechten van betrokkenen georganiseerd?

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via de hoger vermelde contactgegevens kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gevolg kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er dient wel voor ogen te worden gehouden dat onze vzw in bepaalde gevallen niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan het verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging, bv. omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).